Năng lực thiết kế

Phần mềm thiết kế hệ thống điện

Phần mềm thiết kế kết cấu

Nguồn dữ liệu

Đội ngũ thiết kế với gần 50 nhân sự bao gồm

  • Thiết kế điện: 10 kỹ sư
  • Thiết kế xây dựng và hạ tầng: 10 kỹ sư
  • Thiết kế kết cấu thép và nề móng: 30 kỹ sư