Thiết kế và tư vấn kỹ thuật

admin

Tháng Bảy 5

Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế và tư vấn kỹ thuật (bao gồm thí nghiệm, vận hành) để Chủ đàu tư có thể tự chủ động hoàn thành việc mua sắm và xây dựng nhà máy

Bình luận