Vận hành bảo dưỡng

admin

Tháng Bảy 5

Nhà thầu tiếp nhận nhà máy hoàn thành từ Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm thực hiện việc vẫn hành bảo dưỡng và chịu trách nhiệm về hiệu suất của hệ thống.

Bình luận